Basisscholen gezocht voor onderzoek naar effectief anti-pest programma PRIMA

In schooljaar 2024-2025

> Gratis training en lesmateriaal voor leerkrachten <

Een onderzoek door TNO en de Universiteit van Amsterdam

Waarom een onderzoek naar anti-pest programma PRIMA?

Pesten is een veelvoorkomend probleem en kan zeer negatieve effecten hebben op de psychosociale ontwikkeling van zowel slachtoffers als daders. Het Prima programma kan zorgen dat het pesten binnen een schooljaar daalt met 30%. Onderzoek laat zien dat het inzetten van meer verschillende onderdelen leidt tot een grotere daling van pesten, maar we weten nog niet welke onderdelen nu het meest bijdragen aan het terugdringen van pestgedrag. Dit willen we gaan onderzoeken zodat antipestbeleid in de toekomst optimaal ingezet kan worden om pestgedrag terug te dringen.

Over PRIMA

PRIMA is een schoolbrede aanpak om pesten te voorkomen, te signaleren en aan te pakken. Voor meer informatie: zie de webpagina, de flyer of kijk op www.primapestaanpak.nl.

Waarom is het aantrekkelijk voor uw school om deel te nemen aan het onderzoek?

Deelname aan het onderzoek levert scholen het volgende op:

 1. Uw school krijgt het anti-pestprogramma geïmplementeerd vanaf september 2024. Dat betekent dat uw school gratis een jaar lang toegang krijgt tot het lesmateriaal (lesmethode, handleiding, e-learning, monitor) voor alle groepen (1 t/m 8). Daarnaast krijgen de leerkrachten een gratis training en krijgen zij gedurende één schooljaar begeleiding van een trainer.
 2. TNO organiseert in het voorjaar van 2025 een leerzame bijeenkomst voor de bovenbouwleerlingen waarin leerlingen de bevindingen gepresenteerd krijgen en samen met de onderzoekers deze bevindingen gaan interpreteren.
 3. Scholen ontvangen een terugkoppeling over de eigen resultaten, zodat zij inzicht krijgen in de groepsdynamiek van de klassen.
 4. De school krijgt een vergoeding van €750, – voor deelname aan het onderzoek.

Wanneer kan een school meedoen aan het onderzoek?

Er kunnen 5 basisscholen deelnemen aan het onderzoek. Scholen kunnen deelnemen aan het onderzoek als zij het anti-pest programma PRIMA kunnen aanbieden in minstens 3 bovenbouwklassen (groep 6 t/m 8) in het schooljaar 2024-2025. Daarbij is van belang dat de school op dit moment nog geen uitgebreid anti-pestprogramma in werking heeft.

Wat wordt er van uw school verwacht?

In drie bovenbouwklassen wordt er data verzameld onder alle leerlingen uit deze klassen en onder de betreffende leerkracht(en). Gedurende 10 weken tussen oktober 2024 en februari 2025 wordt wekelijks een korte vragenlijst van ongeveer 5 a 10 minuten aan het eind van de week afgenomen via de computer/tablet en in het bijzijn van een onderzoeksassistent (van de Universiteit van Amsterdam). Op de achterzijde van deze brochure staat informatie over het tijdspad.

Vrijwillige deelname aan het onderzoek

Ouders en leerlingen kunnen ervoor kiezen om niet aan het onderzoek deel te nemen. Aan het begin van het schooljaar 2024/2025 zullen wij toestemming verzamelen.

Wie voeren het onderzoek uit?

• Olmo van der Mast, MSc. (uitvoerend onderzoeker, contactpersoon)
• Dr. Zeena Harakeh (uitvoerend onderzoeker)
• Prof. dr. Minne Fekkes (hoogleraar, verantwoordelijk onderzoeker)

Als uw school wilt meedoen of als u vragen heeft over het onderzoek, kunt u contact opnemen met Olmo van der Mast: olmo.vandermast@tno.nl (06-36557125). Voor inhoudelijke vragen over PRIMA kunt u terecht bij Cycloop Concept Creatie: info@primapestaanpak.nl.

KoningsspelenPakket

Gratis KoningsspelenPakket en meer.. want: Het voorjaar komt er aan !! 

KoningsspelenPakketDe nieuwsbrief is verzonden… Lees hem HIER

Deze maand in de nieuwsbrief:

 • Bijeenkomst 5 april 19:00: Hoe fijn is het op het plein
 • KoningsspelenPakket – Bestel voor 31 maart je medailles !!
 • Onderwijsevent 6 april in Nijverdal
 • Brugklastraining
 • PRIMA met een mooie actie: gratis 12 uur begeleiding!!
 • 16 maart open lerarenlab LOF Onderwijscooperatie
 • Focusbijeenkomsten professionele standaard Onderwijscooperatie
 • De Groep Centraal

 

Leerlingbemiddeling VO

LEERLINGBEMIDDELING IN HET VO

BrugklastrainingNaast de trainershandleiding leerlingbemiddeling voor het primair onderwijs is er nu ook een trainershandleiding leerlingbemiddeling voor het voortgezet onderwijs.

Een map met achtergrondinformatie, tools om binnen de school aan de slag te kunnen gaan met leerlingbemiddeling en een compleet uitgewerkte lessenserie om de bemiddelaars op te leiden.

Vanuit Goed-Gezien.nl help ik graag mee om leerlingbemiddeling in de school op te starten!

Het plein

HET PLEIN: tools en tips voor een positieve impuls…

Het pleinHet Plein

Tijdens de NOT heb ik veel leerkrachten gesproken die op zoek zijn naar mogelijkheden om het spelen op het plein tijdens de pauzes een positieve impuls te geven.
Wilt u weten welke tools worden ingezet in De Groep Centraal en daarna in gesprek gaan met collega’s van andere scholen over hun ervaringen en good practices dan bent u 11 maart 2015 om 15:00 uur van harte welkom bij Goed-Gezien.nl.

Kosten € 50 inclusief reader met de plein-informatie uit De Groep Centraal.
Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de website of via de mail.

Handleiding Groepsdynamica

GOED VAN START aandacht voor groepsvorming

speelplein-scholingHet schooljaar goed beginnen en zorgen dat je groep een (h)echte groep wordt waar pesten geen kans krijgt; de droom van menig leerkracht…

Maar hoe pak je dat aan? Hoe werkt dan dat groepsvormingsproces? Welke invloed heb ik daar als leerkracht op?

Deze vragen komen aan bod tijdens de bijeenkomst over groepsdynamica / positieve groepsvorming welke op verzoek gehouden wordt in Wezep (minimaal 2 deelnemers) of op locatie. Aanmelden kan via het inschrijfformulier op de site en via de mail. Bellen kan uiteraard ook, dan kunnen we direct een datum afspreken.

Als kinderen zich goed voelen en lekker in hun vel zitten functioneren ze beter dan wanneer dit niet het geval is. Het groepsklimaat is een belangrijke factor als het gaat om het gevoel van veiligheid en acceptatie. Wat is de rol van de leerkracht in het groepsvormingsproces, welke activiteiten bied je aan…?

In een positieve groep is het prettig werken voor zowel kinderen als leerkrachten.

Bovendien komt pestgedrag in een positieve groep niet tot nauwelijks voor.

Basis van handelen is in mijn ogen een positieve, oplossingsgerichte houding waarbij uitgegaan wordt van de eigen verantwoordelijkheid van kinderen en het vergroten van het zelfvertrouwen waardoor kinderen zich veilig(er) voelen.

Door aandacht te besteden aan het groepsvormingsproces en kinderen medeverantwoordelijkheid te geven kan er een impuls gegeven worden aan het creëren van een positieve sfeer. Daarnaast kan het introduceren van groepsvergaderingen en peermediation een grote bijdrage leveren aan de vorming en in stand houding van een positieve groep.
Aansluiten bij de verschillende fasen in het groepsvormingsproces heeft een positieve uitwerking. De volgende fasen zijn te onderscheiden; forming, storming, norming, performing en adjourning.

Aan elk van de verschillende fasen worden een aantal aandachtspunten, leerpunten en activiteiten gekoppeld die bij zouden kunnen dragen aan de vorming van een positieve groep.
De nadruk ligt op de onderlinge omgang en het groepsklimaat.

Tijdens een informatieve bijeenkomst wisselen we ideeën uit, worden de verschillende fasen in het groepsvormingsproces besproken en worden er handvatten aangereikt voor passende activiteiten binnen het groepsvormingsproces.

 

Reacties n.a.v. voorgaande bijeenkomsten

 • ‘Fijn dat er zoveel aandacht is voor onze eigen inbreng; goed!’
 • ‘Leuk dat je kinderen aan het woord laat en dit laat zien in een filmpje.’
 • ‘De bijeenkomst zou van mij langer mogen duren.’
 • ‘Ik heb meer dan voldoende ideeën en inspiratie opgedaan; leuk materiaal!’
 • ‘Goed dat je theorie en praktijk aan elkaar verbonden hebt.’

 

Deze scholing is op Registerleraar.nl aangeboden, valide bevonden en gewaardeerd met 2 Registeruren (RU). Registratienummer: G4T13J8R8k
Deze bijeenkomst kan ook op locatie aangeboden worden, vraag vrijblijvend om meer informatie! (mail info@goed-gezien.nl en/of telefoon 0681294257)