EEN POSITIEF PEDAGOGISCH KLIMAAT

positief pedagogisch klimaatWie wil het nou niet, een fijne groep, prettige sfeer, hard werken en een hoop plezier. Goed-Gezien.nl biedt scholing en begeleiding bij het werken aan een positief pedagogisch klimaat.

Als leerkracht heb je binnen je groep zowel met het leerklimaat als met het leefklimaat (het groepsproces) te maken. Het leefklimaat bepaalt voor een groot deel hoe effectief er geleerd kan worden. Een leerkracht die oog heeft voor, en invloed uitoefent op het leefklimaat bevordert het leerklimaat.

Het leefklimaat is een belangrijke factor als het gaat om het gevoel van veiligheid en acceptatie. Invloed uitoefenen op het leefklimaat kan door veel aandacht te besteden aan groepsprocessen. Maar hoe doe je dat? Hier helpt Goed-Gezien.nl bij!

Begeleiding bij het werken aan een positief pedagogisch klimaat

Goed-Gezien.nl past de begeleiding aan de begeleidingsvraag aan.
Denk hierbij aan verkennende en oplossingsgerichte gesprekken, observaties of advies. Hulp bij het opzetten van een schoolbrede aanpak van het pedagogisch klimaat (preventief en curatief), sova-trainingen en begeleiding bij het opzetten van groepsvergaderingen behoren ook tot de mogelijkheden. Net als intervisie, begeleiding van individuele leerkrachten, begeleiding van leerlingen etc.

..

Voorbeelden van scholing

Positieve groepsvorming:

Vanuit de theoretische basis over groepsvorming kijken we naar de invloed die je als leerkracht kunt uitoefenen tijdens het groepsvormingsproces. Hierbij staat de vraag centraal: ‘Wat doen we goed en wat willen we daar aan toevoegen?’

Door aandacht te besteden aan het groepsvormingsproces en kinderen medeverantwoordelijkheid te geven kan er een impuls gegeven worden aan het creëren van een positieve sfeer. Aansluiten bij de verschillende fasen in het groepsvormingsproces heeft een positieve uitwerking. De volgende fasen zijn te onderscheiden; forming, storming, norming, performing en adjourning.
Aan elk van de verschillende fasen worden een aantal aandachtspunten, leerpunten en activiteiten gekoppeld die bij zouden kunnen dragen aan de vorming van een positieve groep.
 De nadruk ligt op de onderlinge omgang en het groepsklimaat.

Tijdens een informatieve bijeenkomst wisselen we ideeën uit, worden de verschillende fasen in het groepsvormingsproces besproken en worden er handvatten aangereikt voor passende activiteiten binnen het groepsvormingsproces.

Prima – workshop:

De Prima-aanpak is een schoolbrede, bewezen effectieve aanpak. De inhoud van de Prima-aanpak is gebaseerd op het Pest Preventie Programma van Olweus, dat ontwikkeld is door de pestdeskundige Dan Olweus. Dit is een interventieprogramma dat gericht is op het voorkomen en terugdringen van pestgedrag onder leerlingen op basisscholen en middelbare scholen (leerlingen van 6 tot 15 jaar oud) en het verbeteren van hun onderlinge relaties.

Sociaal Centraal – teamtraining:

Na een korte inleiding in de theorie over groepsvorming praktisch aan de slag met eigen materiaal en de materialen van de leskist Sociaal Centraal.

‪De Groep Centraal –  workshop of voorlichting:

Positieve groepsvorming, groepsdynamica, groepsvergaderingen, leerlingbemiddeling, het plein… diverse mogelijkheden!! Vraag vrijblijvend om meer informatie.

De Groep Centraal – voorlichting of train-de-trainer leerling-bemiddeling:

Meerdere mogelijkheden variërend van kennismaken met leerling-bemiddeling tot een compleet invoeringstraject leerling-bemiddeling inclusief uitgewerkte trainershandleiding.

Een aantal mogelijke scholings- & begeleidingsvormen zijn in het keuzemenu terug te vinden. Zijn er andere wensen en wil je hierover van gedachten wisselen, neem dan contact op met Goed-Gezien.nl. Graag onderzoek ik samen de verschillende mogelijkheden.

Tel: 0681294257
Mail: info@goed-gezien.nl
>> Informatie / offerte aanvraag << 

 

Reacties n.a.v. voorgaande bijeenkomsten over positieve groepsvorming: 

‘Fijn dat er zoveel aandacht is voor onze eigen inbreng; goed!’
‘Leuk dat je kinderen aan het woord laat en dit laat zien in een filmpje.’
‘De bijeenkomst zou van mij langer mogen duren.’
‘Ik heb meer dan voldoende ideeën en inspiratie opgedaan; leuk materiaal!’
‘Goed dat je theorie en praktijk aan elkaar verbonden hebt.’

Wet sociale veiligheid op scholen

Vanaf 1 augustus 2015 moeten scholen voldoen aan de ‘wet sociale veiligheid op scholen’. Deze wet is ook wel bekend onder de naam ‘antipestwet’. Scholen hebben een zorgplicht.

De wet heeft als doel dat scholen zich inspannen om pesten tegen te gaan en dat scholen zorgen voor sociale veiligheid.
In de wet staat dat scholen:

  • een sociaal veiligheidsbeleid moeten uitvoeren.
  • een aanspreekpunt moeten hebben waar leerlingen en ouders pesten kunnen melden.
  • een persoon verantwoordelijk moeten maken voor het coördineren van het  pestbeleid op  school. (Dit kan dezelfde persoon zijn, maar dat hoeft niet.)
  • de beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen.
    (De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school.)

(zie ook het document zorgplicht-sociale-veiligheid-op-school).

Goed-Gezien.nl heeft een bordspel samengesteld aan de hand waarvan de verschillende wettelijke verplichtingen op een speelse manier met het team besproken kunnen worden.

>> Waar staan wij voor als team als het gaat om sociale veiligheid? Hoe handelen wij als er gepest wordt of als er vermoedens zijn van pesten? Hoe is het toezicht op het plein geregeld? Zijn we eenduidig in ons beleid als het gaat om sociale veiligheid? Wie is bij ons op school aanspreekpunt als het gaat om pesten? Monitoren we de beleving van veiligheid en het welzijn van leerlingen? <<

Wil je op een speelse manier met het team in gesprek om te kijken of en hoe jullie school voldoet aan de eisen die aan scholen gesteld worden? Speel dan het bordspel Sociale veiligheid. Indien gewenst verzorgt Goed-Gezien.nl hier begeleiding bij.