PRIMA-AANPAK TEGEN PESTEN

De PRIMA-aanpak is een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen die te maken heeft met pesten wordt betrokken: ouders, leerlingen en alle personeelsleden van de school. 

>> Bezoek de website van PRIMA <<
>> Lees de brochure van PRIMA <<
>> Lees meer over het onderzoek in schooljaar 2024-2025 <<

.

.

PRIMA: pesten voorkomen, signaleren & aanpakken

Wil je een pestvrije school? Uit onderzoek* is gebleken dat Prima helpt om dit te realiseren!
Pesten komt helaas veel voor; ongeveer 1 op de 10 kinderen wordt gepest. Dit heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, de schoolprestaties en het welzijn van kinderen. En niet alleen op die van het gepeste kind, ook op die van de pesters. Terwijl je schooltijd leuk en leerzaam hoort te zijn, is vooral daar de kans op pesten groot. Omdat ieder kind recht heeft op een veilige en beschermende schoolomgeving is het voorkomen, signaleren en aanpakken van pesten op scholen cruciaal. 

In Nederland is elke school sinds augustus 2015 wettelijk verplicht structureel te werken aan sociale veiligheid, bijvoorbeeld door het inzetten van praktische en effectieve programma’s. Bij het voorkomen en tegengaan van pesten levert vooral een integrale en schoolbrede aanpak goede resultaten op. PRIMA is zo’n programma: een erkende aanpak die scholen helpt om pesten op een effectieve manier tegen te gaan en te voorkomen en op een positieve manier te werken aan een veilig sociaal klimaat.

De PRIMA-aanpak is een erkende aanpak, waarvan de inhoud is gebaseerd op het Pest Preventie Programma van pestdeskundige Dan Olweus. Dit interventieprogramma richt zich op het voorkomen en terugdringen van pestgedrag onder leerlingen op basisscholen en het verbeteren van hun onderlinge relaties. Hiervoor worden acties uitgevoerd op verschillende niveaus: bij individuele kinderen en hun ouders, binnen de groepen, in de school en bij de leerkrachten en overige personeelsleden. Ook de band tussen leerkracht en leerling en het veilige en positieve leerklimaat worden gestimuleerd. 

De PRIMA-aanpak probeert de oorzaken van pesten te achterhalen en de bestaande schoolomgeving zo te herstructureren dat de mogelijkheden en beloningen voor pesten verkleind worden.

Lespakket

Daarvoor biedt PRIMA een schoolbreed en modulair lespakket dat inzetbaar is voor groep 1 tot en met groep 8. Het totale lespakket bestaat uit verschillende onderdelen.

 • Lessenserie: De lessenserie richt zich op het groepsproces, weerbaarheidsstrategieën en pro-sociale vaardigheden, ondersteund met video’s voor de leerlingen. Voor elke groep is er een eigen docentenhandleiding.
 • Pestmeter: Om het klassenklimaat te meten wordt een digitale Pestmeter voorgelegd die leerlingen in de vorm van een speelse en interactieve WhatsApp-chat vraagt naar pesten in de klas. De leerkracht krijgt hiermee een compleet inzicht in het klassenklimaat en ontvangt op basis hiervan adviezen en handleidingen.
 • E-learning: Leerkrachten en andere personeelsleden hebben een cruciale rol in het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Voor hen is er de e-learningmodule.
 • Optioneel kunnen scholen zich laten bijstaan door een professional, een gecertificeerde PRIMA-begeleider die is gecertificeerd en getraind door VeiligheidNL. Zij geven advies en/of trainingen op maat.

 

Hoe werkt de begeleiding

Een PRIMA-begeleider is op minimaal drie momenten binnen de invoering van de PRIMA-aanpak betrokken.

 1. de begeleider neemt een telefonisch intakegesprek af;
 2. na het doorlopen van de e-learningmodule en het afnemen van de PRIMA-pestmeter verzorgt de begeleider een training van één dagdeel;
 3. de begeleider houdt een telefonisch evaluatiegesprek.

 

De meerwaarde van een PRIMA-begeleider

Onderzoek laat zien dat training en begeleiding een vergrotend effect kunnen hebben op de effectiviteit van het programma. Daarnaast geeft een training en ondersteuning de schoolprofessionals meer duidelijkheid bij de uitvoer en zelfvertrouwen in hun handelen. En PRIMA-begeleider kan op de volgende manieren helpen:

 • verzorgen van een PRIMA-workshop tijdens een teamoverleg, bijvoorbeeld als startpunt
 • het maken van een analyse van de Pestmeter uitslagen en op basis daarvan advies op maat geven
 • geven van een extra training
 • begeleiden van intervisiebijeenkomsten
 • het begeleiden van een ouderavond

..

 

GEKE VERSPRILLE
PRIMA-begeleider sinds 2014

Kosten ‘Wat is Prima’-workshop (2 uur): €199 excl. BTW en reiskosten. Tijdens deze workshop ga ik in op de problematiek rond pesten; voorkomen, signaleren en aanpakken. Tevens is er de mogelijkheid de PRIMA materialen in te zien.
Op basis van deze workshop kunnen jullie een weloverwogen besluit nemen om vervolgens wel of niet te gaan werken met de Prima-aanpak. 

Voor een offerte voor andere vormen van ondersteuning bij de Prima aanpak maak je gebruik van onderstaande link.

>> Inschrijven voor een workshop / aanvragen van een offerte op maat << 

Wil je een workshop of begeleiding combineren met voorlichting/scholing over groepsdynamica of over de complete manier van werken zoals deze beschreven is in de handleiding De Groep Centraal? Ook daar kan voor gezorgd worden. 

*Onderzoek ‘Wat werkt tegen pesten” uitgevoerd 2015-2017.