PRIMA-AANPAK TEGEN PESTEN

De PRIMA-aanpak is een schoolbrede aanpak, waarbij iedereen die te maken heeft met pesten wordt betrokken: ouders, leerlingen en alle personeelsleden van de school. 

>> Bestel gelijk het PRIMA-pakket<<
>> Bezoek de website van PRIMA <<

.

Wat is de Prima-aanpak ?

PRIMA: pesten effectief aanpakken en voorkomen

Een kind gaat naar school om te leren. Ieder kind heeft hier recht op een veilige en beschermde schoolomgeving waarin het zich goed voelt. Om dit te bewerkstellingen kunnen scholen activiteiten ondernemen om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren door onder andere pesten systematisch te voorkomen en tegen te gaan. Pesten komt helaas nog veel voor en is lastig te signaleren. Ongeveer 1 op de 10 kinderen wordt gepest, 20% van alle basisschoolleerlingen zegt incidenteel te pesten en 3% pest structureel. En pesten heeft negatieve gevolgen voor de gezondheid, de schoolprestaties en het welzijn van kinderen.

In Nederland is elke school sinds augustus 2015 wettelijk verplicht structureel te werken aan sociale veiligheid, bijvoorbeeld door het inzetten van praktische en effectieve programma’s. Bij het voorkomen en tegengaan van pesten levert vooral een integrale en schoolbrede aanpak goede resultaten op. PRIMA is zo’n programma: een erkende aanpak die scholen helpt om pesten op een effectieve manier tegen te gaan en te voorkomen en op een positieve manier te werken aan een veilig sociaal klimaat.

De PRIMA-aanpak is een erkende aanpak, waarvan de inhoud is gebaseerd op het Pest Preventie Programma van pestdeskundige Dan Olweus. Dit interventieprogramma richt zich op het voorkomen en terugdringen van pestgedrag onder leerlingen op basisscholen en het verbeteren van hun onderlinge relaties. Dit betekent dat er acties worden uitgevoerd op verschillende niveaus: bij individuele kinderen en hun ouders, binnen de groepen, in de school en bij de leerkrachten en overige personeelsleden. Ook de band tussen leerkracht en leerling en het veilige en positieve leerklimaat worden gestimuleerd. Het programma probeert de oorzaken van pesten te achterhalen en de bestaande schoolomgeving zo te herstructureren dat de mogelijkheden en beloningen voor pesten verkleind worden.

Doelstellingen van PRIMA

De overkoepelende doelstelling van de PRIMA-aanpak is het zorgen voor een pro-sociaal en veilig schoolklimaat. Dat houdt in dat de leerlingen zorgzaam met elkaar omgaan en dat de school een positieve plek is voor iedereen. Hiervoor richt PRIMA zich op drie doelen:

 1. Pestgedrag voorkomen door sociaal gedrag te stimuleren, ouders te betrekken en het groeps- en schoolklimaat te versterken.
 2. Pestgedrag signaleren door pestgedrag actief te onderzoeken en te monitoren.
 3. Pestgedrag stoppen door onmiddellijk in te grijpen wanneer het wordt gesignaleerd of wanneer een leerling pestgedrag meldt.

PRIMA bestaat uit 4 modules die samen zorgen voor een pestvrije school; de e-Learning, de pestmeter, de lessenserie en PRIMA-begeleiding…

.

Extra ondersteuning bij het werken met de Prima-aanpak

Bij de aanschaf van de Prima materialen raden we aan begeleiding in te kopen om een goede start te maken en de aanpak zo effectief mogelijk in te zetten. De basis begeleiding bij Prima kost €550 exclusief BTW en bestaat uit: 

 • een telefonisch intakegesprek
 • een training op school van één dagdeel, na het doorlopen van de e-learningmodule en het afnemen van de Prima-Pestmeter 
 • een telefonisch evaluatiegesprek

Scholen die behoefte hebben aan (extra) ondersteuning, kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met Goed-Gezien.nl voor advies en/of training op maat. Geke is gecertificeerd begeleider, getraind door VeiligheidNL. Enkele voorbeelden van (extra) ondersteuning: 

 • ‘Wat is Prima’ workshop* om kennis te maken met Prima.
 • Prima-workshop tijdens een teamoverleg (2 uur) als startpunt voor de school om alle leerkrachten bij de Prima-aanpak te betrekken en een gezamenlijke start te markeren.
 • Een advies aan de hand van de Prima-Pestmeter. Eerst worden alle Prima-Pestmeters (leerlingen, leerkrachten en ouders) uitgezet. De gecertificeerde begeleider maakt hier analyses van. Vervolgens geeft de begeleider een advies op maat over de aanpak van pesten op de school. Tenslotte wordt er een kick-off georganiseerd op de school.
 • Een extra (niet-digitale) training na het doorlopen van de e-learningmodule.
 • Intervisiebijeenkomsten.
 • Ouderbijeenkomst.

registerleraar* Kosten ‘Wat is Prima’-workshop: €199 excl. BTW en reiskosten
De Prima-workshop is door Goed-Gezien.nl aangemeld bij Registerleraar.nl

Op basis van deze workshop kan een weloverwogen besluit genomen worden om al dan niet te gaan werken met de Prima-aanpak.

Overige kosten ondersteuning bij de Prima aanpak op aanvraag.

>> Inschrijven voor een workshop / aanvragen van een offerte op maat << 

Bij Goed-Gezien.nl wordt de begeleiding desgewenst gecombineerd met voorlichting/scholing over groepsdynamica of over de complete manier van werken zoals deze beschreven is in de handleiding De Groep Centraal.