SVIB / BEELDBEGELEIDING

SVIBSchool-Video-interactie-Begeleiding

SVIB of beeldbegeleiding is een methode van leerkracht/leerlingbegeleiding. Een methode die aanspreekt.
SVIB is positief, concreet en gaat uit van de ontwikkelingsmogelijkheden van de leerkracht en de leerlingen.

Het is een methode waarbij gebruik wordt gemaakt van video-opnames die systematisch worden geanalyseerd.

‘Analyse van de videobeelden zorgt voor bewustwording van het eigen handelen in de klas. Zo start een proces van ‘leren van jezelf’.’

 

Toepassingen SVIB

SVIB kan ingezet worden bij begeleiding van de leerkracht, begeleiding van leerlingen, professionalisering / onderwijsvernieuwing, training van leerling-bemiddelaars… etc…
In de achtergrondinformatie is informatie over de werkwijze van SVIB te vinden en een beschrijving van enkele mogelijke invullingen van begeleidingstrajecten.

Belangstelling voor een begeleidingstraject? Neem contact op met Goed-Gezien.nl.

Tel: 0681294257
Mail: info@goed-gezien.nl
>> Informatie / offerte aanvraag <<

registerleraarDeze activiteit is gevalideerd door registerleraar.nl.
Intake en 3 begeleidingsmomenten: 7 RU
Kosten op aanvraag.

..

Achtergrondinformatie

Bij SVIB worden aan de hand van korte video-opnames succesvolle interacties tussen leerkracht en/of leerling(en) geanalyseerd. Door middel van beeld-voor-beeld analyses wordt gekeken hoe geslaagde contactmomenten tot stand komen. De interactie, didactiek en het klassenmanagement worden met elkaar in verband gebracht. Door dit te doen en te kijken naar de momenten waarop succesvol gehandeld wordt, kunnen er alternatieven gevonden worden voor de momenten waarop er minder succesvol gehandeld wordt. SVIB activeert en ondersteunt de leerkracht (en/of de leerling/groep) bij het eigen handelen.

Via reflectie op dit handelen en door het bekijken van de videobeelden, wordt een proces van bewustwording in gang gezet, waarbij de leerkracht (de leerling/groep) zijn/haar denken over de oorzaak van de problemen verandert. De manier van kijken verandert.
Was het denkpatroon eerst: ‘Dit is een probleem, ik heb alles al geprobeerd en niets helpt’, dan verandert dit vaak in: ‘Wat is de gebruiksaanwijzing van deze leerling/ in deze situatie en wat kan ik doen om te ondersteunen en te komen tot een positieve ontwikkeling?’

Na het intakegesprek volgt een traject van drie tot vijf video-opnames, samen analyseren van de geselecteerde videofragmenten, formuleren van ontwikkelpunten, uitproberen van nieuwe inzichten in de praktijk en reflecteren op het eigen handelen.
De zaken die gefilmd en besproken worden zijn vertrouwelijk; een derde krijgt die niet zonder toestemming te zien en of te horen.
De opnames vinden plaats op samen overeengekomen tijdstippen en duren niet langer dan 45 minuten. De nagesprekken duren maximaal een uur. De nagesprekken vinden plaats tussen de begeleider en de betreffende leerkracht/ groepsbegeleider/ leerling/ groep.

Voordelen van SVIB

  •  positief, oplossingsgericht en concreet
  • werken vanuit sterkte, uitgaan van ontwikkelingsmogelijkheden
  • het gesprek vindt plaats naar aanleiding van objectief waarneembaar gedrag
  • micro-analyses (per seconde) zijn mogelijk
  • gedragingen worden op bewust niveau gebracht
  • het maakt reflectie op dieper liggende factoren mogelijk
  • effect van het leerkracht-handelen op de kinderen wordt zichtbaar
  • mogelijkheid om later op een rustig moment nog eens terug te kijken
  • activerend

 

Voorbeelden van begeleidingstrajecten

KWALITEITSIMPULS TEAM / INDIVIDUEEL
Wilt u een kwaliteitsimpuls geven aan de manier waarop er op uw school gewerkt wordt of als individu of duopartners werken aan kwaliteitsverbetering? Dan is een traject beeldbegeleiding in combinatie met het werken met de kijkwijzerapplicatie kijkbijmijnles.nl een interessante mogelijkheid.
We kijken dan gericht naar vooraf geselecteerde observatiecriteria (overeenkomend met criteria van de onderwijsinspectie) en gaan daarover in gesprek. Indien gewenst kan er gezorgd worden voor verdere scholing door Goed-Gezien.nl of één van haar partners.

LEERKRACHT-BEGELEIDING
Bij het begeleiden van een leerkracht wordt tijdens het intakegesprek ingegaan op de leervraag van deze leerkracht. Voordat er gefilmd kan worden moet deze vraag duidelijk geformuleerd zijn. Omdat de leerkracht degene is die een verandering op gang wil gaan brengen zal deze vraag een “ik-vraag” zijn: “Hoe kan ik…..?”
Een individuele leervraag zou als volgt geformuleerd kunnen zijn:
‘Hoe kan ik voorkomen dat leerlingen storend reageren op elkaar en door elkaar heen gaan roepen tijdens de instructie?’
Aan de hand van beelden wordt gezocht naar een concreet antwoord op deze vraag. Dit wordt gedaan door de positieve momenten te bekijken en te analyseren wat er tijdens deze momenten gebeurt.

GROEPSVERGADERING LEERKRACHTEN
Een begeleidingstraject bij groepsvergaderingen kan gericht zijn op de vraag:
Hoe kan ik de leerlingen alvast voorbereiden op meer zelfstandigheid in het voeren van de groepsvergadering?’
(Tijdens een wekelijkse groepsvergadering is de leerkracht in eerste instantie zelf voorzitter en notulist. De bedoeling is dat de leerkracht deze taken in de loop van de jaren overdraagt aan de leerlingen zodat de leerlingen in groep 8 zelfstandig de vergadering kunnen voeren.)

GROEPSVERGADERING LEERLINGEN
Bij de begeleiding van bovenbouw-leerlingen kan samen met de leerkracht en de leerlingen gezocht worden naar verbeter-mogelijkheden voor de wekelijkse groepsvergadering. In overleg met de leerlingen wordt er dan gefilmd. Vervolgens worden de beelden samen met de leerkracht geanalyseerd en wordt er ongeveer 8 minuten beeldmateriaal geselecteerd om met de leerlingen te bekijken. (In de praktijk is gebleken dat 8 minuten beeldmateriaal ruim voldoende is)
Bij het klassikaal bekijken van de beelden mogen de leerlingen zelf een drietal verbeterpunten formuleren en deze tijdens de volgende vergadering proberen toe te passen.

INTERVISIE GROEPSVERGADERING
Als op een school in elke groep wekelijks een groepsvergadering gevoerd wordt, is het fijn als de leerlingen bij de overgang naar een volgende groep merken dat de vergadering daar op vergelijkbare manier ingevuld wordt. Om dit te bereiken is het handig om als team leerkrachten samen te kijken naar de manier waarop aan de vergadering invulling gegeven wordt. De algemene, doorgaande lijn kan dan vastgehouden worden. Ook is het prettig om van collega’s feedback te krijgen op de manier waarop in een specifieke groep de vergadering loopt of om te zien hoe collega’s de vergadering begeleiden om daar ideeën uit op te doen.
Dit kan bereikt worden door met het team naar beeldfragmenten van verschillende vergaderingen te kijken. Hierbij kan de keuze gemaakt worden om per bouw te kijken naar beeldmateriaal van vergaderingen of om schoolbreed te kijken.
Leerkrachten met specifieke vragen kunnen hun vraag inbrengen tijdens de bijeenkomst, ook kan er gekozen worden om samen te kijken naar een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8.

PEERMEDIATION / LEERLING BEMIDDELING
Bij de training van peermediators (leerling-bemiddelaars) kan tijdens de training gebruik worden gemaakt van beeldmateriaal. Tijdens het samen oefenen van het bemiddelen wordt gefilmd zodat de peermediators zelf kunnen zien hoe ze bemiddelen in de oefensituatie. Door het samen bekijken van het beeldmateriaal en daarbij vooral te kijken naar positieve punten, leren de peermediators hun vaardigheden te vergroten.
De peermediators benoemen eerst de vaardigheden die zichtbaar goed zijn, vervolgens geven worden er één of twee tips gegeven voor vaardigheden die verbeterd kunnen worden. Hierbij moet er voor gezorgd worden dat er niet alleen verteld wordt wat handiger kan, maar ook dat verteld wordt hoe dat dan zou kunnen…
De peermediators die op deze manier begeleid worden zijn zeer enthousiast over deze werkwijze. Zij geven aan dat de inzet van de camera hun ontzettend goed helpt om hun vaardigheden te verbeteren. (Al is de eerste keer jezelf terugzien wel heel raar….)

SOVA TRAINING
Net als bij de training van peermediators kan tijdens de sova training de camera gebruikt worden om vaardigheden te oefenen. Rollenspellen kunnen worden gefilmd waarna er samen teruggekeken kan worden. Ook hier zal eerst naar de al aanwezige vaardigheden gekeken worden, om vervolgens te kijken wat er handiger zou kunnen.