GEDRAGSSPECIALIST

GedragsspecialistMet het ene kind heb je geen enkel probleem, met het andere kind kom je niet verder. Er zijn situaties waarin je het even niet meer weet. Samen met een gedragsspecialist ga je dan op zoek naar antwoord op de vraag: Hoe nu verder?

Hoe kun je het beste omgaan met kinderen die lastig, ongehoorzaam, druk, impulsief of agressief gedrag vertonen? Dat vraagt (achtergrond)kennis, vaardigheden, flexibiliteit en vooral kalmte. Maar hoe reageer je in een lastige situatie? Hoe krijg je inzicht in de mogelijkheden die jij als ouder hebt om om te gaan met lastig gedrag?

Ik kom graag langs om samen te zoeken naar mogelijke oplossingen.

Tijdens een intakegesprek maken we afspraken over de begeleiding.

  • Wil je algemene tips om om te gaan met kinderen met gedragsproblematiek?
  • Of wil je samen een gedrags-veranderingsplan opstellen?
  • Misschien wil je specifieke begeleiding en is het wenselijk om te observeren ?
  • Is het wenselijk om op schoolniveau begeleiding in te zetten ?
  • Hebben jullie behoefte aan (team)scholing?
  • Zou het goed zijn om een psycholoog of psychiater in te schakelen ?
  • Is het wenselijk om een lees- of rekenspecialist in te schakelen of een andere vorm van hulp ?

Samen komen we tot een oplossing op maat !
>> Informatie / offerte aanvraag <<

Achtergrondinformatie gedragsspecialist

Als gedragsspecialist kan ik leerkrachten / groepsbegeleiders / ouders van informatie voorzien over verschillende gedrags- en ontwikkelingsstoornissen en hen hier praktische handelingssuggesties voor aanreiken. Samen met de groepsbegeleider, leerkracht, intern begeleider, eventueel psycholoog en niet te vergeten het kind en zijn of haar ouders kan ik als gedragsspecialist een rol spelen bij het tot stand komen van een gedrags-veranderingsplan.

In de beginfase van de begeleiding kan ik alle beschikbare informatie stroomlijnen en komen tot een overzichtelijke samenvatting van de relevante gegevens. Daarnaast kan ik achtergrondinformatie geven en adviseren welke aanvullende gegevens verzameld moeten worden.

Tijdens de analysefase kan ik gericht onderzoek doen naar het probleemgedrag in een specifieke situatie.
Het observeren van de kinderen in de specifieke situatie kan de ouder, leerkracht of groepsbegeleider zelf doen, maar ik kan ook komen om dit over te nemen.
Op basis van de in dit stadium beschikbare informatie kan ik een aanzet geven tot een voorlopig gedrags-veranderingsplan of ik kan het advies geven om andere hulp in te schakelen.

Doorverwijzen

Als blijkt dat het kind ernstige problemen heeft die nog niet gediagnosticeerd zijn zal ik adviseren om een psycholoog/psychiater in te schakelen om nader onderzoek te verrichten. Is er wel een diagnose gesteld, maar is er aanvullende informatie nodig dan zal er een beroep gedaan moeten worden op de psycholoog/psychiater waarbij het kind onder behandeling is (geweest).

Het voorlopige gedrags-veranderingsplan kan dienen als basis voor het definitieve plan van aanpak. Om te komen tot dit definitieve plan van aanpak kom ik als gedragsspecialist in een coachende rol. De ouder, leerkracht of groepsbegeleider zal namelijk zelf, samen met het kind, moeten komen tot afspraken over het uiteindelijke plan van aanpak. Hierbij moeten eventueel de leerkracht, de intern begeleider en/of de psycholoog/psychiater betrokken worden.

Er zullen waarschijnlijk meerdere gesprekken met het kind plaats moeten vinden. Naar mijn mening is het het beste als de ouder, leerkracht of groepsbegeleider deze gesprekken zelf aangaat. De ouder, leerkracht of groepsbegeleider moet immers samen met het kind aan de slag met het plan van aanpak.
Eventueel kan ik ondersteunen door School Video Interactie Begeleiding in te zetten of op een andere manier te coachen/begeleiden.

Gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen

‘Men spreekt van een stoornis als het probleem niet te verhelpen is en de persoon ermee moet leren omgaan. Een stoornis vindt haar oorsprong vooral in het lichaam, de stoornis is voornamelijk in aanleg meegegeven. Een probleem heb je, het staat meer buiten de persoon, een gedragsprobleem is zodoende voornamelijk reactief van aard. …  Er zijn dan belemmeringen die hun oorsprong vinden in de omgeving en zij laten de ontwikkeling minder soepel verlopen. Er is een situatiegebondenheid.’ (Van Lieshout, 2002, p16)

* Lieshout, T. van (2002) ‘Pedagogische adviezen voor speciale kinderen – Een praktisch handboek voor professionele opvoeders, begeleiders en leerkrachten’, Houten / Diegem: Bohn Stafleu van Loghum

Gedrag wordt beïnvloed door meerdere (interne en externe) factoren. Sommige kinderen hebben een ontwikkelingsstoornis die ten grondslag ligt aan hun gedragsproblemen, maar bij anderen is er geen stoornis waar het gedrag (deels) door verklaard kan worden.

Kinderen met gedragsproblemen die voortkomen uit ontwikkelingsstoornissen zijn niet op normale manier te corrigeren omdat het gedrag vaak niet bewust of opzettelijk is. Deze kinderen moeten daarom geholpen worden om hun ongewenste gedrag bewust te vervangen door gewenst gedrag dat niet tot hun normale gedragspatroon behoort.
Het is belangrijk dat we deze kinderen gedragsalternatieven aanreiken en blijven herhalen hoe ze handig kunnen reageren in bepaalde situaties. Op deze manier kunnen ze zich vaardigheden eigen maken.